Onze filosofie

Vluchtelingendebat is paternalistisch

We stellen vast dat Europese media nauwelijks vanuit het perspectief van vluchtelingen rapporteren. Hierdoor heeft het publieke debat onvoldoende invalshoeken. Noch de wetenschappelijke studies, noch het groeiend aantal humaniserende verhalen, compenseren dit. Opbouwende kritiek van vluchtelingen is bijna nergens te vinden. Wij willen hier verandering in brengen.

De slagzin #NothingAboutUsWithoutUs (#NietsOverOnsZonderOns) is bruikbaar in elke beweging voor sociale rechtvaardigheid. Vooralsnog werd deze hashtag hoofdzakelijk voor mensen met een beperking gebruikt, maar wij willen dit opentrekken naar vluchtelingen. De leuze kaart het probleem van paternalisme aan. Talrijke politici en ngo’s hebben het hart op de juiste plaats, maar vergeten te luisteren naar de verzuchtingen van de betrokkenen. Dit werkt niet alleen demotiverend, maar schept tevens verschillende inefficiënties. Door het pad van vluchtelingen zonder hun inspraak uit te stippelen, hebben zij het gevoel nauwelijks keuzes te hebben. Ze zijn overgeleverd aan de welwillendheid van gastlanden, met alle (psychologische) gevolgen van dien. De huidige bureaucratie creëert hinderpalen om zich volledig in te zetten voor de maatschappij. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onze gesprekken dat verplichte inburgeringscursussen (hoogopgeleide) vluchtelingen (die vloeiend Engels spreken) kunnen weerhouden om vroegtijdig werk te vinden.

We willen benadrukken dat we niet pleiten voor de afschaffing van regels, maar wel dat deze in dialoog tot stand moeten komen.

Humaniserende initiatieven, waaronder het verspreiden van verhalen over vluchtelingen, zijn zeer waardevol. Wij willen nog een stapje verder gaan. Het is ons inziens noodzakelijk om vluchtelingen te betrekken in het asielbeleid. Enerzijds omdat dit empowering werkt, maar vooral omdat we veel waarde hechten aan hun inzichten. Het helpt om oplossingen te vinden voor de ontelbare problemen: van de huizenmarkt, naar werk, tot sociale integratie. De opinies van vluchtelingen kunnen misschien zelfs de sleutel zijn waarnaar we allemaal op zoek zijn.

Helaas worden vluchtelingen vaak geïnfantiliseerd als passieve en minderwaardige mensen die (enkel) om hulp vragen. Dit stemt echter niet overeen met de realiteit. Vluchtelingen zijn net zo intelligent en creatief als wij. Meer zelfs: de hachelijke reis tot Europa bewijst dat ze bereid zijn om risico’s te nemen voor hun dromen. Dat is wat de huidige economie nodig heeft: harde werkers met zin voor initiatief.

Focus: dagelijkse problemen in Europa

De omstandigheden waarop vluchtelingen naar Europa komen, zijn vaak mensonwaardig. We geloven dat hier dringend oplossingen voor moeten komen. Desondanks is dit niet onze focus. Enerzijds omdat hier reeds verschillende initiatieven over bestaan, maar ook omdat we een zo groot mogelijke impact willen hebben.

Wij kaarten voornamelijk inefficiënties aan, alsook hoe deze kunnen worden voorkomen.

Een blog kan weinig veranderen aan de ingewikkelde problematiek van mensensmokkel. Als we ons daarentegen beperken tot wat er op het Europese grondgebied gebeurt, is er wél een kans om een zekere invloed uit te oefenen. We graven bewust dieper dan wantoestanden als de ‘jungle van Calais’, aangezien dit alom bekend is. Het zijn de dagelijkse problemen die ons bijzonder interesseren.

Over de naam ‘RefuTales’

Omdat we vluchtelingen een platform willen bieden om constructieve ideeën te delen, opteerden we voor een naam die zowel ‘vluchtelingen’ (refugees) als ‘verhalen’ (tales) bevat. De samenvoeging van deze woorden houdt tegelijkertijd een verwijzing naar het Engelse woord ‘to refute’ in, wat ‘afzetten tegen’ betekent. Wij zetten ons met name af tegen paternalisme.

Wanneer vluchtelingen naar Europa komen, verliezen ze veel vrijheden: waar te wonen, waar te werken, welke taal ze spreken. Ze worden regelmatig behandeld als vee, verdeeld over de verschillende Europese landen. We zetten ons af tegen de idee dat vluchtelingen overgeleverd moeten zijn aan de welwillendheid van Europese burgers en politici. Ze hebben hun eigen mening, en hun stem moet worden gehoord.

Conclusie

Als vluchtelingen naar onze contreien komen, wordt hen veel keuzevrijheid ontnomen. Ook beleidsmatig komt hun stem nauwelijks aan bod. Met RefuTales willen we hier verandering in brengen. We streven ernaar om de opinies van vluchtelingen naar buiten te brengen. Idealiter biedt ons project vernieuwende inzichten die tot een breed maatschappelijk debat leiden.

Bedankt om onze filosofie door te nemen!

Cornelius, Sajida en Dorien